Auxerre, Église Saint-Eusèbe
Record ID:
2021_mgf_auxerre_eusebe_tour_001