Orbais, Église Saint-Pierre

Record ID: 2021_mgf_orbais_tour_001

Link to Full Record