Kubahan Medresesi

Bilinen diğer adları

Kubakhan Medresesi

Tarih

Başlangıç MS yak. 12. y.y.

MAH Belgeleme Tarihleri
Güz 2013
Alan Türü
Dini Yapılar ve Külliyeler
Şehir
İmadiye/Amedi
Vilayet/Bölge
Duhok İli
  Görseller

  Northern

  & Western Wing Facades

  Arched Entranceway

  Kemerli Giriş

  Kuzey Kanadı (Eyvan Nişleri)

  Güney Kanadı (Cepheden Detaylar)

  Güney Kanadı (İç Mekan)

  Güneybatı Binası

  Taşçılık ve Kabartma Detayları

  Kısmi Mimari Detaylar (Avlu)

  Tarihi Fotoğraflar

  Ek Görseller

  Kubahan Medresesi, Irak Kürdistanı'nın Duhok Valiliği'ndeki İmadiye/Amedi’de yer almaktadır. Kalenin kuzeybatı eteğinde bir vadide bulunur ve Bahdinan Kapısı’nın batısından çıkan bir patika yoluyla ulaşılmaktadır. İmadiye/Amedi'nin geçmişte İslami ilim merkezi olarak ününü doğrularken1, zamanla kullanılmaz olmuş ve günümüzde kısmen harabe halindedir. Muhtemelen 12. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlenen yapının kesin tarihi ve yapım koşulları bilinmemektedir.

  • 1. MS 16. yüzyılın sonuna tarihlenen Kürtçe bir eser olan Šerefname, Kubahan Medresesi'nden özel olarak bahsetmese de, İmadiye/Amedi'yi birkaç cami ve medresenin bulunduğu önemli bir teolojik araştırma merkezi olarak tanımlar; bkz. Nováček v.d. 2011, 179.

  Kubahan Medresesi’nin inşasında çoğunlukla kesme kireçtaşından kullanışmış, yer yer bazı alanlarda daha kaba taş işçiliği ve/veya tuğla tercih edilmiştir. Günümüzde nispeten harabe haline gelmesine rağmen, okul hala kullanımdayken (dolayısıyla 1920'lerden önce) yapılan bir çizim yardımıyla planı belirlenebilmektedir.1

  Bina, yaklaşık 38 x 23 m ölçülerinde dikdörtgen şeklinde düzenlenmiştir. Giriş batıdan, basık kemerli bir kapıdandır. Kemer taşlarından biri girift bir oyma madalyonla süslenmiştir. Bir zamanlar tonozlu bir ön odaya açılan kapı, taş döşeli bir orta avluya erişim sağlar (bkz. genel görünüş). Medresenin doğu ve batı cephelerinde, her bir cumbanın arkasında küçük birer oda bulunan derin olmayan, sivri kemerli revaklar vardır. Bu odaların kapıları alçak, süslemesiz olup, pencerelerinin çoğu dikdörtgendir.

  Medresenin iki ana kanadı kuzey ve güneydedir. Bir zamanlar iki katlı olan kuzey kanadı nispeten iyi durumdadır. Her iki tarafında iki küçük cumba bulunan geniş bir eyvan bulunur. Tuğladan sivri tonozlu eyvanın arka duvarında üç niş vardır; merkezi kemerden küçük bir fıskiyeye su akmaktadır. Yapının en eski kısmı olan güney kanadı kötü durumdadır. Kaideleri avluda in situ bulunan revaklı bir ön cephesi bulunmakta idi. Bu portikonun ötesinde, güney kanadına iki tarafında pencere olan bir kapıdan girilmekteydi. Tepesinde yazıtlar oyulmuş büyük bir tympanum bulunur. Bu alan, yine tuğladan yapılmış sekizgen bir kubbeyle örtülü geniş bir merkezi odaya açılmaktadır (bkz. genel görünüş). Bu merkezi mekanın iki tarafında iki yan oda vardı. Medresenin güneybatı köşesinde, ayrı bir yapı aşamasına ait ve günümüzde iyi korunmamış bir yapı bulunur. Üç bölümlü planı bulunan bu yapı muhtemelen cami, avlu ve türbe olarak kullanılmıştır.

  Çevredeki kalıntılar, medresenin izole bir yapı olmadığını, küçük, muhtemelen korunmuş bir yerleşimin parçası olduğunu göstermektedir.

  • 1. Salam Ru'úf 2009, 114; bkz. Novácek v.d. 2011, şek. 4.

  Kubahan Medresesi'nin mimarisinin kapsamlı tasviri için bkz. Nováček v.d. 2011.

  Medresenin güney kanadının ana kapısındaki tympanumda iyi korunmamış Arapça yazıtlar bulunmaktadır.1 Bu yazıtlar henüz okunmamışlardır.

  • 1. Çizimler için bkz. Nováček v.d. 2011, şek. 12.

  Kubahan Medresesi'nin inşa tarihini kayıt altına alan yazılı belge bulunmamaktadır; sadece farklı sözlü gelenekler vardır. Ancak, yapım tekniklerine göre farklı yapı evreleri belirlenebilmektedir ve sınırlı arkeolojik verilerle birlikte karşılaştırmalı mimari analizler yoluyla bunların kronolojisi yaklaşık olarak belirlenmiştir.1 Medresenin en erken bölümü olan güney kanadının MS 12. yüzyıla (Zengid dönemi) ait olduğu düşünülür; kuzey kanadı muhtemelen 12. ve 14. yüzyıllar arasında eklenmiştir. İlaveler ve yeniden yapılanmalar Geç Osmanlı dönemine kadar devam eder. Yapıdan bahseden tek gezgin olan ünlü politikacı ve subay Mark Sykes 1902'de İmadiye/Amedi'ye gittiğinde bina zaten büyük ölçüde harap olmuş halde idi (bkz. Sykes’ın çektiği fotoğraf).2 Doğu kanadında, muhtemelen 1970’lerde, koruma çalışmaları yapılmıştır.

  • 1. 2009 yılında, Kürt-Çek ekibi yapıda mimari belgeleme, zemin etüdü ve kazı çalışması gerçekleştirmiştir (Nováček v.d. 2011; yapının yapım aşamaları ve kronolojisi için bkz. s. 197–202).
  • 2. Sykes 1904, 166.

  “Tarihçe” genel kaynakları: Ammann 2005/2005, 215–216 ve n. 202; Novácek v.d. 2011.

  Ammann, Birgit. 2004-2005. “Kleine Geschichte der Stadt Amadiya: Von streitbaren Fürsten, kurdischen Juden und grausamen Zeiten.” Kurdische Studien 4/5: 175–226.

  Nováček, Karel, et al. 2011. “Zangi-Period Architecture in Iraqi Kurdistan: Medrese Qubahan at Amêdi (‘Amadíya).” Zeitschrift für Orient-Archäologie 4: 176–210.

  Salam Ru’úf, I. A. 2009. al-Sulṭān Ḥusayn al-Walī ʻĀmir Bahdīnān min 940 ila 981 H / 1533 - 1573 M [Sulṭān Ḥusayn al-Walī ʻĀmir Bahdīnān from 940 until 981 Hijri /1533 – 1573 AD]. Silsilat iṣdārāt al-Jamʻīyah al-Thaqāfīyah al-Tārīkhīyah li-Kurdistan.

  Sykes, Mark. 1904. Dar-ul-Islam: A Record of a Journey through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey. London: Bickers.

  İçerik
  Matthew Peebles and Helen Malko (2020)
  İçerik Güncellemesi
  Matthew Peebles